Simon Petralia
architect
 

Geboren te Roeselare op 20/08/1984

Opleiding:

 

2008 - 2010 Master in de architectuur 

LUCA school of arts (Sint Lucas - Hogeschool voor Wetenschap en Kunst)

 

2003 - 2007 Bachelor in de architectuur

LUCA school of arts (Sint Lucas - Hogeschool voor Wetenschap en Kunst)

 

1995 - 2003 Houtbewerking

VTI Brugge  

 

Ervaring:

 

2015 - heden  :Oprichting PETRALIA LIERMAN ARCHITECTEN in samenwerking met Sally Lierman

2017 - heden : architect, zelfstandig medewerker bij buro AICO architecten - Gent

2016 - 2017 : architect, zelfstandig medewerker bij architect Griet Vanhove - Lovendegem

2012 - 2016 : architect, zelfstandig medewerker bij 3xA architectenatelier - Deinze

(onderdeel van architectenbureau Blomme Jan bvba)

 

2010 - 2012: stage bij Architectenbureau Blomme Jan bvba

Info orde van architecten:

Inschrijving op de tabel orde van architecten:

Tabel provincie Oost-Vlaanderen.

- als natuurlijk persoon met stamnummer: A102867 (2010 - heden)

- als rechtspersoon (Petralia Lierman architecten) met stamnummer: B100487 (2015 - heden)

Op de website van de Orde van Architecten kan je alle juridische informatie betreffende de beroepsplichten, de deontologische norm, verplichte verzekering e.a. terug vinden.

Algemene contactgegevens:

Provinciale raad Oost-Vlaanderen

Huis van de bouw, Tramstraat 59, 9052 Zwijnaarde

t. 09/241.80.70

m. raad.oost-vlaanderen@ordevanarchitecten.be

Info GDPR:

 

Algemeen beleid inzake gegevensverwerking

Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig. In dit document legt Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. op het vlak van gegevensverwerking.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking is:

 

Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V.

Hogeweg 204 – 904 Sint-Amendsberg

info@petralialierman.com 

 

Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met info@petralialierman.com.  Voor vragen die meer zijn dan een vraag om inlichtingen kunnen wij u vragen u te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

 

Wanneer en voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. gegevens?

 

Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant op ons een beroep doet voor diensten of wanneer u op een andere manier met ons contact opneemt. Die activiteiten vatten we samen onder de noemer “klantenbeheer” en betreffen met name de uitvoering van de projecten die wij met u sluiten.

 

Bent u leverancier, dan verwerken wij uw gegevens of die van uw contactpersonen in het kader van de levering van producten of diensten, voor het generieke doeleinde “leveranciersadministratie”.

 

Verder verwerken wij uw gegevens, als klant of als leverancier, bij het opmaken van facturen en andere boekhoudkundige documenten. Dit vormt het doeleinde “boekhouding”.

 

In sommige gevallen verwerken wij uw gegevens, als prospect, d.i. een persoon die nog geen contact of contract met ons heeft, ook met de bedoeling u onze diensten voor te stellen (direct marketing).]

 

Welke gegevens verzamelt en verwerkt Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. ?

 

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en gegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van het project waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam, adres, e-mailadres en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer, de gegevens over uw gezinssamenstelling, uw rijksregisternummer voor een aanvraag in de omgevingsvergunning en alle andere gegevens in dat verband. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen waar u mee samenwerkt.

De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw interesses in of plannen voor een toekomstig project.

 

Financiële gegevens verwerken wij in het kader van de boekhouding. 

Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

 

Hoe verzamelt Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V.  uw gegevens?

 

Uw gegevens verzamelen wij wanneer u daartoe (papieren dan wel elektronische) formulieren invult. Soms gebeurt dat via een gesprek, telefonisch contact of mailuitwisseling.

 

Normaal verkrijgen wij die gegevens rechtstreeks van u. Soms kan het ook zijn dat wij ze onrechtstreeks verkrijgen. Dat is het geval met gegevens over medewerkers van leveranciers die we bekomen van de leveranciers zelf.

Ook bij direct marketing komt het voor dat wij uw gegevens verkrijgen bij derden. Waar we uw gegevens hebben gehaald delen wij u dan mee.

 

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. ?

 

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht en het contract dat wij met u sluiten. Dat is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers en voor de verwerking “boekhouding”.

 

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij direct marketing en communicatie/public relations, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

 

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

 

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer, leveranciersbeheer, boekhouding en communicatie/public relations door de dienst/verantwoordelijke die instaat voor deze activiteiten.

Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan verwerkers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder onze controle.

 

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of wanneer overheidsinstanties die daartoe het recht hebben, bij ons gegevens opvragen. In dat geval gaan wij na of aan de voorwaarden om gegevens op te vragen is voldaan.

 

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of internationale organisaties.

 

Dat kan mogelijks gebeuren in het kader van contracten voor cloud services die wij sluiten. Dan worden uw gegevens mogelijk opgeslagen op servers in derde landen waar in beginsel enkel wij toegang toe hebben. In dat geval zorgen wij ervoor dat de provider van die diensten gevestigd is in een derde land met een adequaat beschermingsniveau of dat er met die provider een overeenkomst ter bescherming van uw rechten wordt gesloten.

 

Uw rechten

 

U kan de gegevens die wij over u verwerken, steeds inkijken en, indien nodig, laten verbeteren of wissen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij info@petralialierman.com met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

 

Indien u het niet eens bent met de manier waarop Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/), Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.

 

Wijzigingen

 

Petralia Lierman architecten bv ovv Comm. V. behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld. De volledige policy wordt eveneens opgenomen op de website.